தரம் 4 மாணவர்களின் பெற்றோருக்கான அறிவித்தல்

KDPS இனால் தரம் 04 மாணவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட செயலட்டைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளாத மாணவர்கள், திருமதி. யோகமலர் தவராஜா ஆசிரியையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளவும்.

-அதிபர்-

Comments

Popular posts from this blog

தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை