சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஊர்வலம்

பேண்தகு பாடசாலை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஊர்வலம் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் நடைபெற்றது.
Comments

Popular posts from this blog

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா

பிரியாவிடை வைபவம் - Mr. Ganesarajah Keathigshan