போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஊர்வலம்

பேண்தகு பாடசாலை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஊர்வலம் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் நடைபெற்றது.
Comments

Popular posts from this blog

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா

பிரியாவிடை வைபவம் - Mr. Ganesarajah Keathigshan