போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஊர்வலம்

பேண்தகு பாடசாலை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஊர்வலம் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் நடைபெற்றது.
Comments

Popular posts from this blog

தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை பரீட்சை

தரம் 3, 4, 5 மாணவர்களுக்கான தவணைப் பரீட்சை