போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஊர்வலம்

பேண்தகு பாடசாலை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு ஊர்வலம் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் நடைபெற்றது.
Comments

Popular posts from this blog

110 ஆவது ஆண்டு நிறைவு பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்

சிரமதான அறிவித்தல்

சிரமதான அறிவித்தல்